Christina Aune

Legitimerad psykolog

Personuppgiftspolicy, GDPR och sekretess

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018 och är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter:
Personuppgiftsansvarig Psykolog Christina Aune AB är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna och använder de uppgifter du lämnar för att verksamheten ska kunna ge dig en bra service samt god och säker vård. Dina personuppgifter mottages och behandlas i samband med att du tar kontakt exempelvis via telefon, e-post, brev eller använder företagets webbplats. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer.

Legitimerade psykologer är skyldiga enligt lag (Patientdatalagen) att dokumentera vården genom att föra journal. Personuppgifterna används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna är även till för att vara en informationskälla för dig som patient. Min verksamhet precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion. Personuppgifter kopplade till familjerådgivningsuppdrag förs i ett kundregister (enligt GDPR).

Uppgifter som krävs enligt lag:
Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som verksamheten gör, de planeringar som görs och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt inkommande och utgående handlingar.

Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna:
För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana jag använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.

Dina rättigheter:
Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling. Du kan även ha rätt till skadestånd om dina personuppgifter i patientjournalen skulle behandlas i strid med reglerna i Patientdatalagen.

Mottagare av uppgifter:
Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan jag ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i:
• Socialtjänstlagen, om ett barn far illa
• Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende.

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas bara så länge de behövs för att genomföra de tjänster som Leg psykolog Christina Aune i enlighet med vad Patientdatalagen och bokföringslagen kräver. Vid familjerådgivningsuppdrag raderas personuppgifterna enligt datatillsynslagen senast 6 månader efter avslutat uppdrag. Personuppgifter som är patientinformation sparas enligt Patientdatalagen i minst 10 år efter senast gjorda journalanteckning. Personuppgifter som behövs vid fakturering sparas enligt bokföringslagen i 7 år.

Rätten att lämna klagomål:
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande verksamhetens behandling av dina personuppgifter.

Överföring av uppgifter till tredje land:
Dina personuppgifter överförs inte till tredje land (utanför EU).

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades den 18 mars 2022.